V-Yoke Fray Hem Flare Jean

  • $64.98


  • Medium blue wash
  • Minimal distressing- frayed hem
  • KanCan KC7858M